Servei d’Habitatge

servei-pis-tutelat04Servei concertat d’acolliment residencial de caire temporal o definitiu, adreçat a persones amb discapacitat psíquica que precisen d’una llar quan esdevé impossible viure a la seva pròpia a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar de les condicions socials, familiars i assistencials adequades.

Com hi pots accedir

  • Cal disposar del certificat de minusvalidesa.
  • Tenir més de 18 anys.
  • No patir cap malaltia infectocontagiosa en fase activa ni qualsevol altra que requereixi atenció permanent en un centre hospitalari.
  • S’ha de sol·licitar plaça a l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials).